top of page
Peuters met blokjes.jpg

Antroposofische identiteit

Visie

Onze maatschappij heeft zijn blik gericht op de kenniseconomie, waarin kernachtig het doel is vastgesteld: kennis en economie. Niet alleen het onderwijssysteem is vol van het vergaren van kennis en economisch rendement, maar heel ons leven staat bol van wetenschap en materie. De antroposofie (letterlijk wijsheid van de mens) betrekt in zijn wereldbeeld echter meer dimensies. Die vormen mede de basis van onze pedagogiek.
 

Geen onbeschreven blad

Het meest verstrekkende uitgangspunt in de antroposofie is het bestaan van een geestelijke wereld. Daar komt de geest van de mens vandaan, én daar gaat het naartoe na dit aardse leven. Een leven dat gebonden is aan een lichaam en een ziel. Onze geest kiest ervoor om naar de aarde te komen (te incarneren) om hier een bepaalde ontwikkeling door te maken.

Die visie heeft twee belangrijke consequenties:

  • Ten eerste is hier geen sprake van een onbeschreven blad, maar van een mens met een geest die vervuld is van ervaringen en lessen uit voorgaande levens.

  • Ten tweede dat deze mens zichzelf een doel heeft gesteld om op aarde aan te werken.

Zo ongeveer het tegenovergestelde van een levensvisie waarin geboorte en dood onwrikbare grenzen zijn en waarin kinderen volkomen blanco aan de start verschijnen.
 

Doel

 Onze antroposofische kinderopvang staat op deze incarnatiegedachte, en trekt daar de conclusie uit dat wij als volwassenen de mooie taak hebben om de ons toevertrouwde kinderen te verzorgen zo lang dat noodzakelijk is én hen te volgen in hun hoogstpersoonlijke ontwikkeling.

Volwassenen zijn dus niet maatgevend, maar creëren de voorwaarden zodat de kinderen zichzelf kunnen ontwikkelen in hun eigen richting. Poëtisch gezegd: ieder kind volgt zijn eigen ster, zijn eigen lichtpunt dat in de verte schijnt. Zo gaat hij op weg in de wereld om zijn eigen doel te verwezenlijken. Wat was uw doel ook alweer?

 

Vrij

Voor Vrije Kinderopvang Wonderboom dus geen programma dat het kind onze wereld opdringt, maar het juist de volle vrijheid geeft om zijn eigenheid tot wasdom te brengen.

Afhankelijk van de levensfase kent het kind (en de volwassenen) volgens de antroposofie een aantal behoeften en gevoeligheden. Zo staat de ontwikkeling van de motoriek en de taal in de eerste jaren centraal, terwijl er dan een sterke behoefte aan verzorging en veiligheid is. Maar een kind in de leeftijd van 7 tot 14 jaar zal zich sterker verbinden met de wereld en zijn eigen ik, waardoor het behoefte heeft aan ontdekken en ervaren. Met vallen en opstaan zoals dat heet, maar dan moeten ze wel de kans krijgen hun hoofd te stoten.

Opgroeien –grenzen verkennen- gaat niet zonder weerstand. Zo leer je jezelf in dit leven kennen.

 

Ervaren

Bij Vrije Kinderopvang Wonderboom ligt het accent op leren door ervaren, beleven en doen. Wij bieden kinderen de ruimte om hun ontwikkelingsweg in gang te zetten.

Kenmerken van
onze kinderopvang

kenmerken
Rosie poortje.jpg

Welk type weer het ook is: we spelen graag buiten met de kinderen. 

bottom of page